Prednosti jugoistočne Evrope

Razlozi zbog kojih je Aliquantum za svoje projekte izabrao lokacije u jugoistočnoj Evropi su višestruki.

Potencijali su veliki, a slabo iskorišćeni

Sa jedne strane, zahvaljujući planinskoj topografiji, ovaj region ima izuzetan hidroenergetski potencijal, koji je i dalje u velikoj meri neiskorišćen. Skoro dve petine ekonomski održivog hidroenergetskog potencijala još je neiskorišćen u Evropi — iako je hidroelektrična energija dominantan izvor obnovljive energije širom sveta, u jugoistočnoj Evropi (JIE) još uvek su na raspolaganju tri petine. S druge strane, region ima idealne uslove za stvaranje atraktivnog tržišnog segmenta malih i srednjih hidroelektrana. „Iako je neiskorišćen hidroelektrični potencijal u jugoistočnoj Evropi skoro isti kao i EU-15, potencijal razvoja malih hidroelektrana u Srbiji još uvek je čak 90% nerazvijen“, pokazuje analiza hidroenergije koju je pripremila Deutsche Bank u 2010. godini, i opisuje situaciju koja, prema iskustvu iz prethodnih projekata, nije izgubila svoj značaj.

Ekonomski održiv potencijal

Činjenica da oko 60 procenata ekonomski održivog hidroenergetskog potencijala još uvek čeka investitore i da je region proveo više od pola veka mahom planirajući velike objekte za snabdevanje strujom, sada nudi mnoštvo interesantnih mogućnosti za projekte, koji su u ostatku Evrope postali retkost.

Politika je bazirana na energiji iz obnovljivih izvora

Politika je još jedna sfera u kojoj hidroenergija osvaja poene. Na primer, pregovori Srbije o pristupanju EU ojačali su državnu politiku promovisanja obnovljivih izvora energije u zemlji. Srpska vlada planira da poveća broj elektrana sa oko 50 na 750 postrojenja do 2030. godine, u okviru nacionalne energetske strategije. Projekti obnovljivih izvora energije će od toga imati koristi još danas, kroz ugovore o otkupu električne energije, koji su u Nemačkoj već stvar prošlosti: u Srbiji je trenutno otkupna cena struje dobijene iz hidroenergije oko 11 centi. Otkupna cena koju garantuje država u zemlji koja je kandidat za pristupanje EU važi 12 godina. Evo detaljnijeg pregleda značajnih podataka iz ugovora o kupoprodaji sredstava između kompanije Aliquantum i javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije.

N

Oko EUR 0,105 po kW/h,

N

Trajanje 12 godina,

N

Obračun u evrima,

N

Godišnje usklađivanje sa stopom inflacije

Udeo iskorišćene hidroelektrične energije

%

u Evropi

Hidroenergija (Izvor: Istraživanje Deutsche Bank, „Wasserkraft in Europa“.)

%

u jugoistočnoj Evropi

Rešenje za ekonomski slabe države

Hidroenergija ima jak argument za države sa slabom ekonomijom, poput onih u jugoistočnoj Evropi: Obzirom da ne zahteva primarnu fosilnu energiju, ona rasterećuje energetski bilans tih zemalja, a sigurnost snabdevanja energijom raste. Korišćenje hidroelektrana smanjuje rizik eventualnih prekida u snabdevanju, što je čest slučaj kod prirodnog gasa, ili od diktiranih cena, kao što to čini OPEC na iznenađenje svih potrošača.

Trenutni novčani tokovi

Poslednja izmena sistema otkupa ove godine bila je uvođenje režima „zaštite investitora“: budući propisi ne mogu negativno uticati na proizvođače tokom trajanja ugovora. Iz tog razloga, Aliquantum takođe može da ponudi atraktivan prihod od dugoročnog, sigurnog novčanog toka koji je poznatu u Nemačkoj iz prošlosti, a sa druge strane može imati koristi od znatno nižih investicionih troškova u poređenju sa zasićenim tržištima hidroenergije, kao što je npr. oblast Alpa.

Razvijena mreža

Aliquantum priprema projektnu platformu za region od 2014. godine. Kompaniju u regionu zastupa jedna od najvećih firmi za razvoj projekata, sa jakim političkim kontaktima čak i među članovima Vlade. Primera radi, iskusni projektni menadžer iz našeg beogradskog tima, član je državne komisije koja je nedavno pripremala izmene važećeg sistema otkupa.

Neko pitanje? Pišite nam …

3 + 7 =